Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 03 październik 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Czym jest świadectwo pracy?

RCPonline - efekt wizualny

Świadectwo pracy jest dokumentem, zawierającym szczegółowy przebieg zatrudnienia pracownika w ramach umowy o pracę. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy, najpóźniej do 7 dni, po ostatecznym ustaniu zatrudnienia. Obowiązek wydania świadectwa pracy, w wyniku ustaniu stosunku pracy, wynika z mocy prawa. Należy pamiętać, że świadectwo pracy nie jest listem referencyjnym, w którym pracodawca poleca pracownika innym, potencjalnym pracodawcom. Pracodawca ma obowiązek wystawienia dokumentu w przypadku:

 • umowy o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • umowy o pracę na okres próbny.

Świadectwo pracy może zostać wystawione w formie papierowej, a także jako dokument elektroniczny.

Co należy umieścić w świadectwie pracy

Najważniejsze informację jakie należy uzwględnić w świadectwie pracy:

 • nazwę pracodawcy, jego siedzibę lub miejsca zamieszkania, numer REGON-PKD lub NIP;
 • imię oraz nazwisko pracownika;
 • informację o okresie zatrudnienia;
 • informację o sposobie ustania stosunku pracy – tryb rozwiązania umowy o pracę lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień, z tytułu ubezpieczeń społecznych (w tym emerytalnych), w szczególności: liczbie dni urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;
 • podpis pracodawcy.

Co w przypadku kiedy pracodawca nie wyda świadectwa pracy? 

Niewywiązanie się z tego obowiązku przez zatrudniającego jest traktowane jak wykroczenie przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego wydania. 

Świadectwo pracy możesz:

 • wręczyć pracownikowi osobiście,
 • przesłać pracownikowi na wskazany przez niego adres zamieszkania,
 • doręczyć mu w inny sposób (np. przez osobę upoważnioną czy kuriera).

Nie możesz zobowiązać pracownika do osobistego odebrania świadectwa pracy z siedziby firmy ani obciążać go kosztami doręczenia świadectwa pracy. Pracownik może upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa pracy. Upoważnienie może dostarczyć ci w postaci papierowej lub elektronicznej.

Błędne świadectwo pracy

Pracownik może ubiegać się odszkodowanie, jeśli ucierpiał on w wyniku niewydania w terminie lub wydania błędnego świadectwa pracy. Kwota rekompensaty jest równa wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu jednak nie dłużej niż 6 tygodni. W przypadku odmowy poprawy świadectwa pracy, pracownik może wystąpić z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy, w ciągu 14 dni od dnia uzyskania odmowy. W przypadku niezawiadomienia, przez pracodawcę, o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik również może wystąpić do sądu pracy, z żądaniem jego sprostowania. Jak wynika z orzecznictwa sądowego po stronie pracownika leży obowiązek udowodnienia że mimo podejmowanych starań, nie mógł znaleźć nowej pracy z powodu niewydania świadectwa pracy przez poprzedniego pracodawcę bądź iż błędna treść świadectwa pracy była przyczyną uniemożliwiającą znalezienie nowej pracy.

Co nie może znajdować się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy nie należy umieszczać informacji na temat tego czy pracodawca jest zadowolony lub też nie z pracy pracownika. W świadectwie pracy nie umieszczamy informacji o nieusprawiedliwionych nieobecnościach, ponieważ ten fakt nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia pracownicze, wynikające z ubezpieczeń społecznych, ani na uprawnienia u kolejnego pracodawcy. 

Kiedy wykorzystujemy świadectwo pracy? 

Wypełnione świadectwo pracy należy przechowywać, aby nie uległo zniszczeniu, ponieważ będzie także potrzebne w poniższych sytuacjach:

 • do ustalenia długości przysługującego urlopu,
 • podczas starania się o prawo do emerytury,
 • do otrzymania właściwego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • do obliczenia stażu pracy.

Świadectwo pracy umowa zlecenie

Osobie pracującej na umowie zlecenia albo umowie o dzieło nie przysługuje świadectwo pracy, pracodawca może wydać zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Taki dokument będzie potwierdzać fakt wykonywania pracy na rzecz danej firmy i zawierać inne istotne informacje. 

Świadectwo pracy to ważny dokument, każdy pracownik powinien pilnować i odpowiednio go przechowywać. Pracodawca zaś ma obowiązek wydać w terminie pracownikowi świadectwo pracy, oraz ustosunkować się do ewentualnych wniosków o sprostowanie świadectwa pracy.