Strona główna

Umowa o dzieło - darmowy wzór

Team Images

Czym jest
umowa o dzieło?

Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych, których normy zostały ujęte w przepisach Kodeksu cywilnego, ponieważ może ona zagwarantować stosunkowo niskie koszty zatrudnienia.

Umowa o dzieło często jest nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat, czyli np. naprawa przedmiotów już istniejących.

Co powinno się znajdować na umowie o dzieło?

Do jej składników należy: wskazanie stron, określenie przedmiotu umowy o dzieło, zapis dotyczący wynagrodzenia, wskazanie terminów rozpoczęcia i wykonania dzieła, podpisy obustron, inne fakultatywne ustalenia.

Umowa o dzieło nie określa, jak długo dziełobiorca powinien pracować nad wykonaniem przedmiotu umowy o dzieło. Strony rozliczają się z końcowego efektu, nie za czas i poświęcenie pracownika. Czas pracy nie jest zatem ustalony jak w przypadku np. umowy o pracę. Dziełobiorca może wykonać przedmiot umowy w dowolnym dla siebie miejscu, gdyż nie jest ustalone w umowie miejsce wykonywania dzieła. Często umowa między stronami przewiduje ustalenie maksymalnego terminu oddania dzieła, który jest jednoznaczny z terminem rozliczeniem pod względem wynagrodzenia.

Team Images
Team Images

Czy umowę o dzieło można rozwiązać?

Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron, natomiast można odstąpić od niej. Zarówno zlecający, jak i wykonawca mają prawo odstąpić od umowy o dzieło, z tym że wykonawcy takie prawo przysługuje w bardzo ograniczonym zakresie.

Kiedy można odstąpić od umowy o dzieło?

  • dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć,
  • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, iż nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie,
  • wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania bądź naprawy spowodowanych wad,
  • dzieło nie zostało ukończone.

Pobierz darmowy wzór umowy o dzieło

Sprawdź nasze darmowe wzory umów o dzieło w wersji standardowej oraz wersji z przeniesieniem praw autorskich.