Strona główna

Polityka prywatności

§


Strona 1 z 8


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
INTERNETOWEGO RCPONLINE.PL
SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest

ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede
wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie
Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których
dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz
narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest RCPONLINE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Lesznie (adres siedziby i adres do doręczeń:
ul. Austriacka 4, 64-100 Leszno); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000936747; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd
Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał
zakładowy w wysokości: 5 000 zł; NIP: 6972384505; REGON: 520607685, adres poczty elektronicznej:
info@rcponline.pl – zwana dalej łącznie „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu
Internetowego.

3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst
Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

4. Korzystanie ze Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne,
z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w
zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i
niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy o
Świadczenie Usług albo innej umowy z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane
dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych
danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie
Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe
Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych

§


Strona 2 z 8


osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych) i brak ich podania
uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez
niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego
dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i
adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz
(5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i
aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator
stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się
dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim

zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające
ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej
jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych
osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie
polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez
Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na
następujących podstawach oraz przez następujący okres:


Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy o
Świadczenie Usług, innej
umowy lub podjęcie działań
na żądanie osoby, której

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy) –
przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest

Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej

§


Strona 3 z 8


dane dotyczą, przed
zawarciem w/w umów

osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Umowy o Świadczenie Usług lub innej
umowy.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na dbaniu
o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Serwisu
Internetowego oraz dążeniu do
świadczenia Usług Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).

Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie
przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celach
marketingowych przez Administratora


Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej
danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018
r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) -
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze


Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg rachunkowych (5
lat, licząc od początku roku następującego
po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub
jakie mogą być podnoszone
wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora


Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń wobec Administratora wynosi
sześć lat).

Korzystanie ze strony
Serwisu Internetowego i
zapewnienie jej
prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z

§


Strona 4 z 8


prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu
Internetowego

tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).

Prowadzenie statystyk i
analiza ruchu w Serwisie
Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w
Serwisie Internetowym celem poprawy
funkcjonowania Serwisu Internetowego i
zwiększenia zasięgu świadczonych Usług
Elektronicznych

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń Administratora w
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
tytułu prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata).


4) ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez

Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów
zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, podmiot obsługujący płatności). Administrator
korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych
w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie
wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie
niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców:
a. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki

– w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy
wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu
magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy do Usługobiorcy.

b. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który
korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.

c. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym
Serwisu Internetowego, Systemu RCPonline i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
Elektronicznych
(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia
Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, podmioty rejestrujące domeny

§


Strona 5 z 8


internetowe oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

d. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze
(w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania
danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO,
oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając
to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego
profilowania.

2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia
lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie
Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej
osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych działaniach w Serwisie, przesłanie propozycji usługi, która
może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych
warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy
też lepszych warunków w Serwisie Internetowym.

3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej
osoby na stronie Serwisu Internetowego, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii działań
podejmowanych w Serwisie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez
Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. rabat.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z
przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes

§


Strona 6 z 8


administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której
dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres
Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

7) COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez

serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym
komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta
odwiedzający Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich
powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Serwisu Internetowego, można podzielić na różne
rodzaje, według następujących kryteriów:

Ze względu na ich dostawcę:

1) własne (tworzone przez
stronę Serwisu
Internetowego
Administratora) oraz

2) należące do osób/podmiotów
trzecich (innych niż
Administrator)

Ze względu na ich okres
przechowywania na urządzeniu
osoby odwiedzającej stronę
Serwisu Internetowego
:

1) sesyjne (przechowywane do
czasu wylogowania się ze
Serwisu Internetowego lub
wyłączenia przeglądarki
internetowej) oraz

2) stałe (przechowywane przez
określony czas, zdefiniowany
przez parametry każdego pliku
lub do czasu ręcznego
usunięcia)

Ze względu na cel ich stosowania:

1) niezbędne (umożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie
strony Serwisu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne
(umożliwiające dostosowanie
strony Serwisu Internetowego do
preferencji osoby odwiedzającej
stronę),

3) analityczne i wydajnościowe
(gromadzące informacje o
sposobie korzystania ze strony
Serwisu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i
społecznościowe (zbierające
informacje o osobie
odwiedzającej stronę Serwisu
Internetowego w celu
wyświetlania tej osobie
spersonalizowanych reklam i
prowadzenia innych działań
marketingowych w tym również
na stronach internetowych
odrębnych od strony Serwisu
Internetowego, takich jak portale
społecznościowe


3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających

ze strony Serwisu Internetowego w następujących konkretnych celach:

§


Strona 7 z 8


Cele stosowanie plików Cookies
w Serwisie Internetowym
Administratora

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i
pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne)

zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych
logowania do Serwisu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i
funkcjonalne/preferencyjne)

dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru
czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu
Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
ze strony Serwisu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)

remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis
Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się
wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich
profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych
zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w
sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki
Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)


4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres

funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Serwisu
Internetowego jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”, (3) kliknij pole
„Ciasteczka śledzące między
witrynami”, „Elementy śledzące
serwisów społecznościowych” lub
„Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
przejdź do zakładki „Opcje
internetowe”, (3) przejdź do
zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do
zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij
pole „Wyświetl pliki”

W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.

w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za
pomocą narzędzi dostępnych np.
na stronie
:
https://www.cookiemetrix.com/
lub: https://www.cookie-
checker.com/


5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za
pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.
czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak
może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na
korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być
również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany
ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox

§


Strona 8 z 8


w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics
dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi
te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Internetowym.
Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Serwisie Internetowym i analizie ruchu w Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter
zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak
źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie
Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz
domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji
o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek
do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.