Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 30 maj 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Lekki stopień niepełnosprawności w pracy

RCPonline - efekt wizualny

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Może ona wykonywać każdą pracę, do której posiada kwalifikacje. Osoba z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może samodzielnie egzystować, co oznacza, że nie wymaga pomocy drugiego człowieka.

Przywileje osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. 
  • Osobę niepełnosprawną nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz na zmiany nocne. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy lekarz na wniosek osoby zainteresowanej wyrazi zgodę, wówczas można pracować przy pilnowaniu, również w godzinach nocnych.
  • Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy, która jest wliczana do czasu pracy jeśli jej dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.
  • Ma prawo do racjonalnych usprawnień, na przykład likwidacji barier architektonicznych, przeniesienia stanowiska pracy z piętra na parter, czy też odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy.
  • Nie może pracować w nocy (nie dotyczy to osób zatrudnionych przy pilnowaniu).
  • Może dobrowolnie podjąć się pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Może uczestniczyć w podróżach służbowych, o ile nie ma przeciwwskazań lekarskich.

Lekki stopień niepełnosprawności – przywileje dla pracodawcy

Przywileje dla pracodawcy zatrudniającego osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności dotyczą przede wszystkim dofinansowania wynagrodzeń pochodzącego z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W tym miejscu warto wspomnieć o tym, komu przysługuje takie dofinansowanie:

• Pracodawcy w zakładzie pracy chronionej,

• Pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników i którego firma osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6% oraz

• Pracodawcy zatrudniającemu nie więcej niż 25 pracowników.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje, jeśli pracodawca nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON.

Wysokość dofinansowania

Kwota miesięcznego dofinansowania dla pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wynosi 450 zł. Zwiększa się ją o 600 zł w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. W sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł.

W przypadku osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności wysokość dofinansowania wynosi 50% najniższego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%, dofinansowanie to wzrasta analogicznie do 70% i 90% najniższego wynagrodzenia.

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć wysokości miesięcznej pensji pracownika z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Liczby te różnią się w zależności od stopni niepełnosprawności i są odpowiednio wyższe w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podsumowanie 

Wszystkie te tematy z łatwością znajdziesz i zastosujesz w naszym systemie RCPonline. W prosty sposób znajdziesz tam jak dodać dodatkową przerwę lub zastosujesz większy wymiar urlopu. Więcej na temat osób z niepełnosprawnościami pisaliśmy w poprzednim blogu.