Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 22 sierpień 2022 • Przeczytasz w około 4 min •

Zwolnienie dyscyplinarne

RCPonline - efekt wizualny

Zwolnienie dyscyplinarne to jeden ze sposobów rozwiązania umowy - jest on dość specyficzny. Zwolnienie dyscyplinarne następuje z winy pracownika. Otrzymuje się je za karygodne nieprzestrzeganie regulaminu pracy. Np. działanie na niekorzyść pracodawcy, przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu, itp.

‘’Dyscyplinarka”, czyli zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie takie można otrzymać za przewinienia takie jak:

 • wykonywanie obowiązków służbowych pod wpływem alkoholu albo środków odurzających,
 • przekazywanie poufnych informacji do konkurencji, działanie niezgodne z regulaminem zakładu pracy, 
 • działanie na niekorzyść pracodawcy, 
 • organizowanie strajków pracowniczych, 
 • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, 
 • notoryczne i nieusprawiedliwione spóźnienia,
 • nieposzanowanie praw innych współpracowników
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę takiego przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Kto może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolnienie dyscyplinarne może otrzymać każdy pracownik, który dokonał naruszeń zawartych w Kodeksie pracy art. 52. Oznacza to, że może je otrzymać także pracownicy podlegający szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. Mowa tutaj np. o pracownikach w okresie przedemerytalnym lub o pracownicach w ciąży.  

W piśmie, w którym pracodawca oświadcza, że zwalnia pracownika dyscyplinarnie, muszą znaleźć się następujące informację:

 • dane pracodawcy/pieczęć zakładu pracy,
 • dane pracownika,
 • informacja o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • przyczyna, dla której pracodawca decyduje się rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym,
 • pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy,
 • podpis pracodawcy oraz pracownika.

Dyscyplinarka pozostaje w świadectwie pracy na zawsze i nigdy się nie przedawnia.

Zwolnienie dyscyplinarne a szukanie nowej pracy

 1. Nie ukrywaj prawdy jaką jest zwolnienie dyscyplinarne. Kiedy podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostaniesz zapytany o powód rozstania się z poprzednim pracodawcą krótko opowiedz o tym co się stało. 
 2. Pokaż, że żałujesz i że jesteś świadomy swojego czynu. Utwierdź rozmówcę w przekonaniu że postąpiłeś nierozsądnie. 
 3. Nie mów źle o poprzednim pracodawcy, nie warto wyliczać wad poprzedniego szefa tylko wspomnieć, że nie było porozumienia. 

Konsultacja ze związkami zawodowymi

Przed zwolnieniem dyscyplinarnie pracownika, pracodawca musi skonsultować się ze związkiem zawodowym, oczywiście w przypadku, gdy taki istnieje w zakładzie pracy, a zwalniany jest jego członkiem. Pracownik, co do którego pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, który nie jest członkiem związku zawodowego, może wystąpić do działającej na terenie zakładu pracy organizacji związkowej o objęcie go ochroną. Na wniosek pracownika niezrzeszonego w danej organizacji związkowej może ona wyrazić zgodę na obronę jego praw na zasadach tożsamych z obroną praw pracownika zrzeszonego w tej organizacji związkowej. Jeżeli organizacja związkowa złoży pracodawcy oświadczenie o objęciu pracownika obroną, obowiązkiem pracodawcy jest zwrócić się do tej organizacji o opinię w sprawie rozwiązania z pracownikiem umowy pracę, wskazując przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania informacji pracodawcy, związek może wyrazić swoją opinię co do stanowiska pracodawcy. Co ważne, opinia związku – niezależnie od jej treści – nie jest dla pracodawcy wiążąca. Tym samym związek zawodowy nie może zablokować rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trybie dyscyplinarnym.

Zwolnienie dyscyplinarne co dalej? 

Jeśli pracodawca chce zwolnić pracownika dyscyplinarnie, ma na to miesiąc od momentu, w którym popełniony został czyn, który jest powodem do takiego zakończenia stosunku pracy. O dyscyplinarce należy powiadomić pracownika pisemnie. W dokumencie o tym informującym pracodawca musi zawrzeć: swoje dane lub pieczęć zakładu pracy, dane osobowe pracownika, informację o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, powód tej decyzji, informację o możliwości odwołania się do sądu pracy oraz podpis - pracownika jak i pracodawcy. Skoro pracodawca musi pouczyć o możliwości odwołania się do sądu pracy, pracownik ma takie prawo — 21 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji. Jeśli pracownik został zwolniony bezzasadnie, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i zasądzenia odszkodowania. 

Pracownik nie ma obowiązku pisać o zwolnieniu dyscyplinarnym w CV ani w liście motywacyjnym. Jeśli po zakończeniu pracy szuka nowej, istotne jest przygotować porządne dokumenty rekrutacyjne. W swoim curriculum vitae i liście motywacyjnym warto uwzględnić przede wszystkim swoje doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia zawodowe. Potencjalny pracodawca może przestraszyć się, informacją że pracownik został zwolniony dyscyplinarnie w przeszłości, ale to nie znaczy, że nie powinien próbować znaleźć nowej pracy.