Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 24 listopada 2021 • Przeczytasz w około 3 min •

Urlop pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

RCPonline - efekt wizualny

Wszelkie kwestie, które związane są z zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników regulowane są ustawą. Mowa o Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To właśnie z niej dowiadujemy się, że urlop pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma inny wymiar!
Zapoznaj się z poniższym artykułem i dowiedz się więcej.

Czym charakteryzuje się umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje definicję umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Zgodnie z zapisami ustawy „Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.”

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych reguluje, iż osobie, która jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy.
Wymiar dodatkowego urlopu wynosi 10 dni roboczych w każdym roku kalendarzowym.

Urlop pracownika o lekkim lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatkowy urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności udzielany jest na takich samych zasadach, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Art. 154 § 1 Kodeksu pracy mówi o tym, że wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W przypadku osoby, która jest zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wymiar urlopu wypoczynkowego powinien wynosić:

  •  30 dni – jeżeli pracownik ma mniej niż 10 lat stażu pracy,
  •  36 dni – jeżeli pracownik ma minimum 10 lat stażu pracy.


Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na niepełny etat, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Urlop pracownika, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.
Pracownik posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym nabywa prawo do dodatkowych dni urlopowych. Nabywa je jednak dopiero po przepracowaniu roku od dnia wystawienia orzeczenia.

Przykład:
Anna Nowak została zatrudniona dnia 1 stycznia 2018 roku. Przedstawiła swojemu pracodawcy w dniu 20 kwietnia 2019 roku orzeczenie o zaliczeniu jej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Dokument został wystawiony dnia 2 kwietnia 2019 roku. W takiej sytuacji Pani Anna nabywa prawo do dodatkowego urlopu z dniem 1 kwietnia 2020 roku.


Czy dodatkowe dni urlopu przysługują każdemu zatrudnionemu, który posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności?

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkim osobom, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przyznawany jest dodatkowy 10 dniowy urlop wypoczynkowy. Urlop pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie ulega zmianie w kilku wyjątkowych sytuacjach. Wyjątkiem są osoby, którym przysługuje więcej niż 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego np. w przypadku nauczycieli lub urlopu dodatkowego, który przyznawany jest na podstawie odrębnych przepisów np. sędziowie.