Sandra Nowak Sandra Nowak • 10 październik 2023 • Przeczytasz w około 6 min •

Karta ewidecji czasu pracy - czy wiesz co musi zawierać?

RCPonline - efekt wizualny

Karta ewidencji czasu pracy to dokument, który służy do rejestrowania i monitorowania czasu pracy pracowników w organizacji. Jest to narzędzie, które pozwala na dokładne śledzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, przerw, nadgodzin, urlopów oraz innych szczegółów związanych z czasem pracy każdego pracownika. Karta ta jest ważnym elementem zarządzania personelem i spełnia wymogi prawne dotyczące kontroli czasu pracy w wielu krajach, w tym w Polsce. Wypełniana jest przez pracowników lub pracodawców i może być używana do obliczania wynagrodzenia, kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz udowadniania zgodności z prawem pracy.

 

Krótka historia powstania przepisów dotyczących ewidencji czasu pracy.

W Polsce wprowadzenie kart ewidencji czasu pracy było regulowane przez różne przepisy prawne w ciągu lat, a konkretna data ich wprowadzenia zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj działalności gospodarczej i sektor pracy. Oto kilka kluczowych dat i wydarzeń związanych z kartami ewidencji czasu pracy w Polsce:

 

Początki XX wieku: Pierwsze próby regulacji czasu pracy w Polsce pojawiły się już w okresie międzywojennym, kiedy to ustanawiano pierwsze przepisy prawne dotyczące pracy. Wówczas istniały już pewne zapisy odnoszące się do rejestrowania czasu pracy.

Lata 80. i 90.: W okresie transformacji ustrojowej w Polsce, zwłaszcza po 1989 roku, przepisy dotyczące pracy i czasu pracy były często zmieniane i dostosowywane do standardów zachodnich.

2003 rok: W Polsce wprowadzono Ustawę o czasie pracy kierowców, która m.in. wymagała od przedsiębiorców transportowych prowadzenia kart ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych.

2006 rok: W 2006 roku wprowadzono istotne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące m.in. czasu pracy. Pracodawcy byli zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu pracy dla pracowników, a pracownicy mieli prawo do dostępu do tych danych.

2019 rok: W 2019 roku Polska wprowadziła nowelizację Kodeksu pracy, która przewidywała bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące kart ewidencji czasu pracy. Pracodawcy mają obowiązek przechowywania kart przez okres dziesięciu lat po ustaniu zatrudnienia.

 

Co powinna zawierać Karta Ewidencji czasu pracownika?

Kodeks pracy w Polsce jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z prawem pracy, w tym także z prowadzeniem ewidencji czasu pracy pracowników. W swoich przepisach kodeks pracy wyjaśnia szczegółowo, jakie informacje i dane powinny być zawarte w ewidencji czasu pracy, aby spełnić wymagania prawa i zapewnić pełną dokumentację związaną z czasem pracy pracowników. Kodeks pracy określa te elementy, aby chronić prawa pracowników, zapewnić przejrzystość i uczciwość w zakresie czasu pracy oraz umożliwić kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących pracy, w tym regulacji związanych z nadgodzinami, nocną pracą i innymi aspektami czasu pracy.

Liczba Przepracowanych Godzin

Pierwszym i fundamentalnym elementem ewidencji jest rejestrowanie godzin pracy. To dzięki temu dowiemy się, ile czasu pracownik spędza w pracy, a co za tym idzie, ile wynagrodzenia należy mu się w danym okresie.

Czas Pracy W Porze Nocnej

Jeśli Twoi pracownicy pracują nocami, ważne jest także rejestrowanie godzin spędzonych w porze nocnej. To może mieć wpływ na ich zdrowie i wymaga specjalnej uwagi.

Godziny Nadliczbowe

Nadgodziny to częsty element pracy. Rejestruj je dokładnie, by móc obliczyć odpowiednie wynagrodzenia i spełniać przepisy prawne dotyczące czasu pracy nadliczbowej.

Dyżury

Dyżury to inna forma pracy, która wymaga uwagi. W ewidencji zapisuj godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru oraz miejsce jego pełnienia. To ważne, by kontrolować i zarządzać obecnością pracowników w określonych miejscach.

Dni Wolne od Pracy

Rejestracja dni wolnych od pracy z oznaczeniem ich udzielenia pozwoli Ci śledzić, kiedy i dlaczego pracownicy korzystają z urlopów czy innych dni wolnych.

Zwolnienia Od Pracy

Warto także rejestrować ustawowe zwolnienia od pracy z podaniem podstawy prawnej i wymiaru. To istotne do celów dokumentacji i przestrzegania przepisów.

Usprawiedliwione Nieobecności

Inne usprawiedliwione nieobecności powinny być dokładnie odnotowane. Określ rodzaj i wymiar nieobecności, by mieć pełen obraz sytuacji.

Nieusprawiedliwione Nieobecności

Również nieusprawiedliwione nieobecności nie mogą umknąć uwadze. Wprowadź je do ewidencji z oznaczeniem ich wymiaru.

Praca Młodocianych

Jeśli w Twojej firmie pracują młodociani przy pracach dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego, zapisy o ich czasie pracy są niezwykle istotne.


Dodatkowo karta ewidencji czasu pracy powinna zawierać szereg podstawowych informacji takich jak:


Dane pracownika:

Imię i nazwisko pracownika

Numer identyfikacyjny (np. PESEL lub inny identyfikator)

Dane pracodawcy:

Nazwa i adres firmy pracodawcy

Okres ewidencji:

Data rozpoczęcia i zakończenia okresu, którego karta dotyczy.

Podpisy:

Podpis pracownika, który potwierdza prawidłowość wpisów.

Podpis pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za monitorowanie czasu pracy.

Uwagi:

Miejsce na ewentualne dodatkowe uwagi lub informacje.


Karta ewidencji czasu pracy - wersja elektroniczna

 

Karta ewidencji czasu pracy w wersji elektronicznej to narzędzie, które umożliwia prowadzenie i monitorowanie czasu pracy pracowników za pomocą oprogramowania lub specjalnych aplikacji dostępnych online. W przeciwności do tradycyjnych papierowych kart, wersja elektroniczna jest bardziej nowoczesna i wygodna, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Oto niektóre z jej głównych cech:

Dostępność online: Karta ewidencji czasu pracy w wersji elektronicznej jest dostępna online, co oznacza, że pracownicy mogą ją wypełniać z dowolnego miejsca, posiadając dostęp do internetu.

Automatyczne obliczenia: Wersje elektroniczne często oferują automatyczne obliczenia, co ułatwia kontrolowanie czasu pracy i obliczanie wynagrodzenia.

Śledzenie czasu w czasie rzeczywistym: Niektóre systemy pozwalają na śledzenie czasu pracy pracowników w czasie rzeczywistym, co pozwala na bieżące reagowanie na nadgodziny czy zmiany w grafiku pracy.

Bezpieczeństwo i archiwizacja danych: Elektroniczne karty ewidencji czasu pracy zwykle oferują mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenia dostępu i możliwość archiwizacji danych, co ułatwia przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania informacji o czasie pracy.

Integracja z innymi systemami: Niektóre systemy pozwalają na integrację z innymi narzędziami i systemami HR, co ułatwia zarządzanie personelem.

Redukcja błędów: Elektroniczne karty ewidencji czasu pracy pomagają w redukcji błędów ludzkich związanych z ręcznym wypełnianiem kart papierowych.

Szybki dostęp do danych: Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą szybko uzyskać dostęp do danych związanych z czasem pracy, co ułatwia monitorowanie i raportowanie.

Przy korzystaniu z elektronicznych kart ewidencji czasu pracy ważne jest zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania i ochrony danych osobowych pracowników. Warto również zapewnić odpowiednie szkolenie pracowników w zakresie korzystania z systemu, aby uniknąć błędów i nieporozumień.


Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z usług RCPonline w zakresie kart ewidencji czasu pracy, wystarczy, że skontaktujesz się z naszą obsługą klienta, a my chętnie udzielimy Ci więcej informacji oraz pomożemy w wdrożeniu naszego rozwiązania w Twojej firmie.


Pamiętaj, że prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy nie tylko spełnia wymogi prawa, ale także pozwala na lepsze zarządzanie personelem, kontrolę kosztów pracy i optymalizację procesów biznesowych. Biorąc pod uwagę te wskazówki, będziesz miał pełny obraz czasu pracy swoich pracowników i będziesz w stanie podejmować bardziej świadome decyzje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Ewidencja ta powinna zawierać informacje o liczbie przepracowanych godzin, godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy, nadgodzinach, przerwach, dniach wolnych, urlopach, zwolnieniach lekarskich i innych aspektach czasu pracy. Jest to nie tylko obowiązek pracodawcy, ale także narzędzie umożliwiające kontrolę i zarządzanie czasem pracy oraz prawidłowe obliczanie wynagrodzeń pracowników. W związku z tym, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni być świadomi istoty prowadzenia i korzystania z kart ewidencji czasu pracy, aby spełniać wymogi prawa pracy oraz utrzymywać przejrzystość i uczciwość w zakresie czasu pracy. Dlatego dbanie o prawidłową ewidencję czasu pracy to nie tylko obowiązek, ale także kluczowy element odpowiedniego zarządzania personelem w każdej organizacji.