Katarzyna Gęstwa Katarzyna Gęstwa • 10 styczeń 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, kiedy można go zakwalifikować do tej grupy

RCPonline - efekt wizualny

Wielu pracowników codziennie pokonuje trasę z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia. Niekiedy zdarza się, że przez zdarzenia losowe oraz obrażenia nie docierają do miejsca zatrudnienia, w pewnych okolicznościach można uznać takie zdarzenie za wypadek w drodze do pracy przez co pracownikowi należą się zupełnie inne świadczenia niż na standardowym zwolnieniu lekarskim.

Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na temat wypadków w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy, kiedy można go zakwalifikować do tej grupy?

Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy można znaleźć w artykule 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Artykuł ten mówi, że za taki wypadek można uznać zdarzenie, które jest nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną. Ponadto, aby zdarzenie zostało uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy musi wystąpić w drodze do lub z miejsca wykonywania obowiązków służbowych lub innej działalności, która stanowi tytuł ubezpieczenia rentowego.

Wykonana droga powinna być możliwie najkrótsza i być nieprzerwana. Jednak w przypadku w którym przerwanie drogi było życiowo uzasadnione a czas na jej przebycie nie przekroczył granic potrzeby - takie zdarzenie wówczas również może zostać uznane za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem w drodze do lub z pracy?

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się:

  • drogę z domu do pracy,
  • drogę z pracy do domu,
  • drogę do miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • drogę z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • drogę do miejsca odbywania nauki lub studiów,
  • drogę z miejsca odbywania nauki lub studiów,
  • drogę do miejsca spożywania posiłków,
  • drogę z miejsca spożywania posiłków.

Pracownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pracodawcę o okolicznościach wypadku. Służby takie jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe ustalają okoliczności i fakty dotyczące wypadku.

Następnym etapem jest sporządzenie przez pracodawcę karty wypadku na podstawie dowodów, które zostały zgromadzone przez służby. Pracodawca ma na jej sporządzenie 14 dni od powzięcia informacji o tym zdarzeniu. W sytuacji w której pracodawca uzna, że nie doszło do wypadku w drodze do lub z pracy, ma obowiązek podać uzasadnienie takiej decyzji bezpośrednio w karcie wypadku.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia

W przypadku w którym wypadek w drodze do lub z pracy skutkuje niezdolnością do pracy tj. pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie - przysługują mu pewne świadczenia.

Jeżeli w karcie wypadku pojawi się informacja, że sytuacja jest uznana za wypadek w drodze do lub z pracy wówczas wypłacane wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% należnego wynagrodzenia.

Świadczenia w takiej wysokości wypłacane jest przez:

  • 33 dni w ciągu całego roku kalendarzowego,
  • 14 dni w ciągu całego roku kalendarzowego (tylko w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia),

Po przekroczeniu powyższego limitu, wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to o wypłaca pracownikowi należne wynagrodzenie.

Jeśli jednak pracodawca jest płatnikiem zasiłków, to na nim ciąży obowiązek wypłacania świadczenia pracownikom. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku przez maksymalnie 182 dni.

Wypadek w drodze do pracy a system rejestracji czasu pracy 

W systemie RCPonline znajdziesz intuicyjną, czytelną i automatycznie stworzoną elektroniczną listę obecności – dzięki niej pracodawca ma stały dostęp do informacji ilu pracowników stawiło się w pracy. Zastąpienie wydruków, stosów papierów i segregatorów błyskawicznym obiegiem dokumentów przez Internet jest bardzo pomocne przy weryfikacji czy każdy z pracowników dotarł do pracy. System do rejestracji czasu pracy jest dostępny przez 14 dni całkowicie bezpłatnie. Zapraszamy do skorzystania z okresu testowego!

Przekonaj się jakie to łatwe mieć wszystko pod kontrolą!