Sandra Nowak Sandra Nowak • 16 listopad 2023 • Przeczytasz w około 6 min •

Umowa o pracę – najważniejsze co powinno się wiedzieć.

RCPonline - efekt wizualny

Zawierając umowę o pracę, obie strony, czyli pracownik i pracodawca, podejmują szereg zobowiązań i przywilejów, które kształtują relacje w miejscu pracy. Zrozumienie różnych typów umów o pracę oraz przepisów regulujących stosunki pracy staje się kluczowe, aby uniknąć potencjalnych błędów i nieporozumień.

Co to jest umowa o pracę?

Podpisanie umowy o pracę to deklaracja gotowości do wykonywania określonego rodzaju obowiązków na rzecz pracodawcy, przy jednoczesnym poddaniu się jego kierownictwu. W zamian pracownik ma prawo oczekiwać wynagrodzenia za swoją pracę. Warto jednak pamiętać, że istnieje kilka istotnych przesłanek, które muszą zostać spełnione, aby można było mówić o formalnym stosunku pracy.

Podstawowe warunki zawarcia stosunku pracy obejmują podporządkowanie się pracownika poleceniom pracodawcy, świadczenie pracy osobiście, otrzymywanie wynagrodzenia za pracę, a także gotowość do pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Kluczowym elementem jest także powtarzalność wykonywania określonych zadań oraz obciążenie pracodawcy ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością i zatrudnianiem pracowników.

Warto również podkreślić, że obie strony umowy mają swoje przywileje. Pracownik ma prawo do uczciwego wynagrodzenia, bezpiecznych warunków pracy oraz korzystania z określonych świadczeń socjalnych. Z kolei pracodawca może oczekiwać rzetelnego wykonania obowiązków, lojalności oraz zaangażowania ze strony pracownika.

Rodzaje umów o pracę.

Warto również przyjrzeć się różnym rodzajom umów o pracę, które zostały określone w Kodeksie pracy od 2016 roku. Trzy główne kategorie to umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny jest pierwszym typem, mającym na celu ocenę kwalifikacji pracownika w praktyce. Jest to również okazja dla pracownika do zapoznania się z warunkami i organizacją pracy w konkretnej firmie. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami zatrudnienie na podstawie tej umowy nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Drugim rodzajem jest umowa na czas określony, a zmiany wprowadzone w 2016 roku wpłynęły na zakres jej zawierania. Obecnie taki kontrakt nie może obejmować okresu dłuższego niż 33 miesiące pomiędzy tym samym pracodawcą a pracownikiem. Dodatkowo, istnieje limit, który pozwala na zawarcie maksymalnie 3 umów na czas określony, a przekroczenie tego limitu skutkuje uznaniem, że pracownik został zatrudniony na czas nieokreślony.

Należy także wspomnieć o umowach na czas nieokreślonych, które z perspektywy pracownika są najkorzystniejsze, zapewniając największą ochronę przed zwolnieniem. Warto podkreślić, że umowę na czas nieokreślony można wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia tylko z uzasadnionych przyczyn. Wybór odpowiedniego rodzaju umowy może zatem mieć istotne znaczenie dla stabilności zatrudnienia i ochrony pracowniczych praw.

 

Zawieranie Umowy o Pracę: Istotne Elementy i Zmiany

Wartościowym aspektem w procesie zatrudnienia jest również formalne zawarcie umowy o pracę. Ta powinna zostać sformułowana w formie pisemnej, a pracodawca zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie warunków pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zatrudnienia pracownika. Kluczowymi elementami umowy są informacje dotyczące stron umowy, rodzaju umowy, daty zawarcia oraz precyzyjne określenie warunków pracy i płacy. Warunki pracy obejmują między innymi rodzaj wykonywanej pracy, miejsce jej realizacji, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia oraz wynagrodzenie wraz z wskazaniem składników.

Warto podkreślić, że niepotwierdzenie na piśmie przez pracodawcę rodzaju umowy i warunków pracy stanowi naruszenie praw pracownika, narażając pracodawcę na karę grzywny.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest możliwość wprowadzania zmian do treści umowy. W przypadku porozumienia obu stron, zmiany można uwzględnić poprzez podpisanie aneksu do umowy, zawierającego uzgodnione modyfikacje warunków oraz określenie terminu, od którego zmiany wchodzą w życie. Alternatywnie, pracodawca może dokonać zmian w warunkach zatrudnienia za pomocą tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Procedura ta ma miejsce, gdy jedynie pracodawca pragnie wprowadzić modyfikacje do umowy. Wymaga to pisemnej informacji od pracodawcy, a zmiany stają się skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia, pod warunkiem zgody pracownika. Warto jednak zauważyć, że pracownik może odmówić zgody na zmiany do połowy okresu wypowiedzenia, co jednak skutkuje rozwiązaniem umowy po upływie tego okresu. Przy podejmowaniu decyzji o zmianach w umowie, kluczowe jest zatem zachowanie zgodności z przepisami oraz szacunek dla praw obu stron.

Prawa Pracownika: Ważne Aspekty dotyczące Urlopu i Wynagrodzenia

Umowa o pracę nie tylko zobowiązuje do określonej pracy, ale także przyznaje pracownikowi szereg praw i przywilejów, które różnią się od umów cywilnoprawnych. Jednym z kluczowych uprawnień pracownika jest coroczny urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 20 dni, jeżeli staż pracy u wszystkich pracodawców nie przekracza 10 lat, lub 26 dni, jeżeli staż ten wynosi co najmniej 10 lat. Warto zauważyć, że do tego wymiaru wliczane są okresy nauki, choć zależnie od rodzaju szkoły, istnieją ograniczenia czasowe. Kwestie te reguluje dokładnie Kodeks pracy, określając m.in. limity dla osób ukończonych różne szkoły zawodowe.

Oprócz prawa do urlopu, pracownikowi przysługuje ochrona wynagrodzenia za pracę. Pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym i wcześniej ustalonym terminie, nie później jednak niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca. Wartościowym elementem jest również obowiązek pracodawcy udostępnienia pracownikowi dokumentów, na podstawie których obliczono kwotę wynagrodzenia. Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie jest ustalane corocznie przez ministra pracy i polityki społecznej.

Pracodawca musi również przestrzegać norm czasu pracy, obejmujących nie tylko dobową i tygodniową liczbę godzin, ale także roczny limit godzin nadliczbowych, a także przerwy na odpoczynek. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (w przypadku okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesięcy). Ograniczenie 150 nadgodzin w ciągu roku oraz wymogi dotyczące odpoczynku dobowego i tygodniowego stanowią kolejne istotne elementy ochrony pracowniczych praw w zakresie czasu pracy. Zachowanie zgodności z tymi przepisami to kluczowy element zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy i zrównoważonego trybu życia.

Rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku decyzji pracodawcy o zwolnieniu pracownika, obowiązki te dotyczące świadectwa pracy i rozliczenia z urlopu wypoczynkowego stają się kluczowymi elementami procesu zakończenia współpracy. Pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy oraz skorygować wszelkie rozliczenia dotyczące urlopu wypoczynkowego, udzielając go pracownikowi lub wypłacając odpowiedni ekwiwalent pieniężny. Ponadto, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie nowego zatrudnienia – 2 dni robocze przy dwutygodniowym lub miesięcznym okresie wypowiedzenia, oraz 3 dni robocze w przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy to pracownik decyduje się na rozwiązanie umowy, nie przysługują mu dni wolne na poszukiwanie nowego zajęcia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, obejmujący tydzień lub miesiąc (lub ich wielokrotność), kończy się zazwyczaj w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron istnieje, jednak wymaga zawarcia pisemnej umowy, która precyzyjnie określa termin i warunki zakończenia pracy. Niezależnie od sytuacji, oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno być zawsze sporządzone na piśmie. W przypadku oświadczenia pracodawcy, należy uwzględnić pouczenie o prawie pracownika do odwołania się do sądu pracy.

Również ważne jest zwrócenie uwagi na okresy wypowiedzenia dla różnych typów umów, gdyż są one różne dla umowy na okres próbny, umowy na czas określony i umowy na czas nieokreślony. Dopuszczalność zwolnienia pracownika w czasie urlopu, zarówno wypoczynkowego, jak i bezpłatnego, jest ograniczona, podobnie jak niemożliwość zwolnienia w trakcie usprawiedliwionej nieobecności, takiej jak choroba, przed upływem określonego okresu.

Zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi rozwiązania umowy o pracę jest kluczowe, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, w celu zapewnienia przejrzystości, uczciwości i zgodności z prawem w procesie zakończenia zatrudnienia.


Podsumowanie:

Zawierając umowę o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca, wchodzą w kompleksowe relacje, oparte na wzajemnych zobowiązaniach i przywilejach. Zrozumienie istotnych aspektów takiej umowy jest kluczowe dla budowania zdrowego i efektywnego środowiska pracy. Pracownik powinien świadomie przyswajać sobie przepisy regulujące zasady zatrudnienia, aby móc aktywnie przyczyniać się do sukcesu firmy, a jednocześnie czerpać zasłużone korzyści z podjętego zobowiązania.