Sandra Nowak Sandra Nowak • 09 listopad 2023 • Przeczytasz w około 5 min •

Stres w pracy: co go powoduje, jak sobie z nim radzić?

RCPonline - efekt wizualny

Stres może być rezultatem pojedynczego czynnika lub kombinacji wielu czynników. Jego skutki mogą być różnorodne, od fizycznych objawów zdrowotnych po problemy psychiczne i obniżoną wydajność w pracy. Warto zauważyć, że zarówno pracownicy, jak i właściciele firm mogą doświadczać stresu z różnych powodów, które wynikają z ich roli i odpowiedzialności w organizacji. Wspieranie zdrowia psychicznego i radzenia sobie ze stresem stało się zatem kluczowym elementem budowania pozytywnego środowiska pracy.

CO GENERUJE STRES?

W miejscu pracy istnieje wiele czynników, które mogą generować stres u pracowników i właścicieli firm. Niektóre z najczęstszych czynników stresu zawodowego to:

Wysokie oczekiwania i presja czasowa: Ciągłe wymagania dotyczące wydajności, spełnianie terminów i nadmierne obciążenie pracą.

Konflikty międzyludzkie: Napięcia i konflikty w relacjach z kolegami pracy, przełożonymi lub klientami.

Brak kontroli nad pracą: Sytuacje, w których pracownik nie ma wpływu na decyzje lub sposób wykonywania zadań.

Niewłaściwe zarządzanie: Brak jasnych instrukcji, brak wsparcia ze strony przełożonych lub nieadekwatne rozdział obowiązków.

Nieodpowiednie warunki pracy: Zbyt hałaśliwe środowisko, brak prywatności lub niewłaściwe ergonomiczne warunki pracy.

Niewłaściwe obciążenie pracą: Zadania wymagające niewspółmiernego wysiłku w stosunku do zasobów i umiejętności pracownika.

Niesprawiedliwość i brak równości: Brak uczciwego traktowania, nierówności w płacach, awansach lub traktowanie pracowników w sposób dyskryminujący.

Brak równowagi między pracą a życiem osobistym: Długi czas pracy, brak elastycznych godzin lub wsparcia dla życia rodzinnego.

Sytuacje kryzysowe i zmiany w firmie: Reorganizacje, fuzje, restrukturyzacje, które wprowadzają niepewność i zmiany w miejscu pracy.

 

 

 JAK ZARZĄDZAĆ STRESEM W FIRMIE?

Współczesne środowisko pracy charakteryzuje się szybkimi zmianami, wyższymi oczekiwaniami, presją czasu, rygorystycznymi terminami i konkurencją. To wszystko może prowadzić do nadmiernego stresu wśród pracowników. Dodatkowo, konflikty międzyludzkie, brak kontroli nad pracą, niewłaściwe zarządzanie, nieodpowiednie obciążenie pracą czy niepewność zatrudnienia są także częstymi przyczynami stresu w miejscu pracy.

Efektywne zarządzanie stresem i zdrowiem psychicznym w miejscu pracy to istotny element dla dobrostanu pracowników i ogólnej wydajności firmy. Oto kilka praktycznych wskazówek:

 

Promuj świadomość zdrowia psychicznego: Zachęcaj do rozmów na temat zdrowia psychicznego, organizując warsztaty, seminaria lub szkolenia, które edukują pracowników i właścicieli firm na temat zdrowia psychicznego oraz strategii radzenia sobie ze stresem.

Ułatwiaj równowagę między pracą a życiem osobistym: Zastosuj elastyczne godziny pracy, zachęcaj do pracy zdalnej, jeśli to możliwe, i wspieraj zdrowe granice między życiem zawodowym a prywatnym. To pozwoli pracownikom na lepsze zarządzanie stresem.

Stwórz przyjazne środowisko pracy: Zapewnij otoczenie, które sprzyja zdrowiu psychicznemu, w tym przestrzenie do wypoczynku, wsparcie psychologiczne i programy wellness.

Zarządzaj obciążeniem pracą: Przeciwdziałaj nadmiernemu obciążeniu pracą, zapewniając odpowiednie zasoby, jasne cele i realistyczne terminy.

Podnoszenie świadomości o znakach stresu: Zachęcaj pracowników i właścicieli firm do identyfikowania sygnałów wczesnego ostrzegania stresu i szukania pomocy w razie potrzeby.

Wsparcie psychologiczne: Zapewnij dostęp do programów wsparcia psychologicznego, takich jak konsultacje z psychologiem, poradnictwo zawodowe lub programy coachingowe.

Komunikacja i zaangażowanie: Stwórz otwartą kulturę, w której pracownicy i właściciele mogą rozmawiać o wyzwaniach związanych ze stresem, a zarządzanie jest oparte na zrozumieniu i wsparciu.

Edukacja i szkolenia: Organizuj szkolenia z zarządzania stresem i zdrowiem psychicznym dla pracowników i właścicieli firm, aby zwiększyć świadomość i umiejętności zarządzania stresem.

Ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy byli świadomi skali problemu stresu w miejscu pracy i podejmowali działania na rzecz jego redukcji. Dbanie o zdrowie psychiczne, wspieranie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, a także tworzenie środowiska pracy sprzyjającego zdrowiu psychicznemu są kluczowe dla utrzymania dobrostanu pracowników i osiągnięcia sukcesu organizacyjnego. Pamiętaj, że zarządzanie stresem i zdrowiem psychicznym jest procesem ciągłym, wymagającym zaangażowania i świadomości zarówno pracowników, jak i kierownictwa. Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie - dopasuj strategie do specyfiki firmy i potrzeb zespołu.

 

KORZYŚCI Z DBANIA O ZDROWIE PSYCHICZNE W FIRMIE.

Skutki stresu w pracy mogą być poważne. Mogą obejmować problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, bezsenność, bóle głowy, a także prowadzić do stanów depresyjnych, lęku czy wypalenia zawodowego. Ponadto, stres może prowadzić do spadku wydajności, zwiększenia absencji chorobowej oraz pogorszenia relacji międzyludzkich. Dbałość o zdrowie psychiczne w miejscu pracy ma wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samej firmy. Oto kilka kluczowych korzyści:

Zwiększona produktywność: Pracownicy o dobrym zdrowiu psychicznym są bardziej skupieni, kreatywni i produktywni. Skutkuje to lepszymi wynikami w pracy.

Obniżenie absencji chorobowej: Dbałość o zdrowie psychiczne może przyczynić się do zmniejszenia absencji chorobowej związanej ze stresem, depresją lub innymi problemami zdrowotnymi.

Poprawiona atmosfera w miejscu pracy: Środowisko pracy, które promuje zdrowie psychiczne, zwykle sprzyja lepszej komunikacji, większej współpracy i pozytywnej atmosferze.

Zmniejszenie kosztów związanych ze zdrowiem: Pracownicy o dobrym zdrowiu psychicznym mogą generować mniejsze koszty dla firmy związane z opieką zdrowotną, absencjami chorobowymi i rekrutacją pracowników.

Poprawiona reputacja firmy: Firmy, które troszczą się o dobro pracowników, zdobywają pozytywną opinię, co przyciąga talenty i klientów.

Zmniejszone ryzyko konfliktów i dyskryminacji: W miejscu pracy promującym zdrowie psychiczne istnieje mniejsze ryzyko konfliktów, dyskryminacji lub stresu związanego z nieodpowiednimi warunkami pracy.

Poprawione zaangażowanie pracowników: Pracownicy, którzy widzą, że firma troszczy się o ich zdrowie psychiczne, są bardziej zaangażowani w wykonywanie obowiązków.


Współczesne środowisko pracy charakteryzuje się szybkimi zmianami, wyższymi oczekiwaniami, presją czasu, rygorystycznymi terminami i konkurencją. To wszystko może prowadzić do nadmiernego stresu wśród pracowników. Dodatkowo, konflikty międzyludzkie, brak kontroli nad pracą, niewłaściwe zarządzanie, nieodpowiednie obciążenie pracą czy niepewność zatrudnienia są także częstymi przyczynami stresu w miejscu pracy. Niezwykle ważne jest znalezienie własnej równowagi między życiem zawodowym a osobistym, która odpowiada Twoim potrzebom. To proces, który wymaga eksperymentowania z różnymi strategiami, dopasowanych do indywidualnych preferencji i sytuacji życiowej. Warto również pamiętać, że równowaga ta może ulegać zmianom w zależności od okoliczności, dlatego elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmian są kluczowe.