Sandra Nowak Sandra Nowak • 22 czerwiec 2023 • Przeczytasz w około 4 min •

Skuteczna ewakuacja z budynku -procedury i przydatne narzędzie RCPOnline.

RCPonline - efekt wizualny

Ewakuacja z budynku to istotny temat, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych. Bez względu na rodzaj budynku, czy to biurowiec, szkoła, zakład pracy czy inna instytucja, ważne jest, aby mieć odpowiednie procedury i plany ewakuacyjne, które umożliwią skuteczną i bezpieczną ewakuację osób znajdujących się w budynku.

W dzisiejszych czasach, kiedy zagrożenia mogą się pojawić w najmniej oczekiwanych momentach, właściwe przygotowanie na wypadek ewakuacji jest niezwykle istotne. Dlatego też istnieje wiele przepisów prawnych, które określają obowiązki pracodawców i odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników w przypadku ewakuacji.

Kodeks Pracy stanowi ważne źródło przepisów dotyczących ewakuacji z budynków. Artykuł 10 mówi o obowiązku pracodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i określa konieczność przygotowania planu ewakuacji. Plan ten powinien uwzględniać różne scenariusze awaryjne oraz precyzyjne procedury, które mają być wdrożone w przypadku potrzeby ewakuacji.

Procedury

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i przygotować plan ewakuacji. Procedury ewakuacyjne powinny być jasne i dostępne dla wszystkich pracowników. Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom zasad i procedur, które są istotne podczas ewakuacji:

Znajomość planu ewakuacji: Każdy pracownik powinien być poinstruowany na temat planu ewakuacji, który obejmuje oznaczenie dróg ewakuacyjnych, lokalizację wyjść awaryjnych oraz punkty zbiórki poza budynkiem. Pracownicy powinni być świadomi najbliższej drogi ewakuacyjnej i alternatywnych tras w przypadku blokady lub zagrożenia.

Reagowanie na alarm ewakuacyjny: W momencie usłyszenia alarmu ewakuacyjnego, pracownicy powinni natychmiast przystąpić do działań. Powinni pozostawić miejsca pracy tak, jak są, nie zbierać osobistych rzeczy ani niezwłocznie przemieszczać się w kierunku wyjścia ewakuacyjnego.

Zachowanie spokoju i porządku: W czasie ewakuacji ważne jest utrzymanie spokoju i porządku. Pracownicy powinni zachować zimną krew, unikać paniki i nie wpadać w pośpiech. W ten sposób uniknie się niebezpiecznych sytuacji i wypadków, które mogą zaszkodzić zarówno pracownikom, jak i innym osobom w budynku.

Pomoc osobom o ograniczonej mobilności: Osoby o ograniczonej mobilności lub szczególnych potrzebach wymagające wsparcia podczas ewakuacji powinny być odpowiednio zidentyfikowane i poinstruowane, aby inni pracownicy mogli pomóc im w bezpiecznym opuszczeniu budynku. Pracownicy powinni być świadomi, jak udzielać pomocy i jak skoordynować działania w celu zabezpieczenia wszystkich osób.


Nie tylko ludzie!

Ewakuacja z budynku nie dotyczy tylko ludzi, ale również mienia i zwierząt. W przypadku sytuacji awaryjnych, istnieją zasady i procedury dotyczące bezpiecznego opuszczenia budynku, a także uwzględnienia ochrony mienia i zwierząt.

Ewakuacja mienia: W niektórych przypadkach, szczególnie w sytuacjach takich jak pożar czy powódź, istnieje konieczność ewakuacji mienia z budynku. Dotyczy to ważnych dokumentów, sprzętu, danych komputerowych lub innych przedmiotów o dużej wartości. Procedury ewakuacyjne powinny uwzględniać również sposób zabezpieczania i transportu mienia, aby zapobiec jego zniszczeniu lub kradzieży.

Przykład: W przypadku pożaru w biurze, pracownicy mogą zostać poinstruowani, aby zabrać ze sobą niezbędne dokumenty lub przenośne dyski twarde, które zawierają ważne dane. Mogą być również dostępne odpowiednie narzędzia, takie jak ognioodporne skrzynki lub torby, które umożliwią bezpieczne przeniesienie mienia z budynku.

Ewakuacja zwierząt: W przypadku obecności zwierząt w budynku, należy również uwzględnić procedury ich ewakuacji. Może to dotyczyć zwierząt domowych, takich jak psy, koty, ptaki, a także zwierząt znajdujących się na terenie firmy, takich jak konie, zwierzęta hodowlane lub laboratoryjne.

Przykład: W planie ewakuacji powinny być uwzględnione instrukcje dotyczące przemieszczania zwierząt na bezpieczne miejsca lub zabezpieczenia ich w odpowiednich pomieszczeniach. Może to obejmować zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za zwierzęta, posiadanie specjalnych transporterów lub obroży z identyfikatorami dla zwierząt, a także zapewnienie dostępu do niezbędnej żywności i wody podczas ewakuacji.

W przypadku ewakuacji mienia i zwierząt, współpraca i koordynacja pomiędzy pracownikami, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz służbami odpowiedzialnymi za ewakuację są niezwykle ważne. Ważne jest również regularne szkolenie pracowników w zakresie postępowania podczas ewakuacji, aby wszyscy byli świadomi odpowiednich procedur dotyczących zarówno ludzi, jak i mienia.Rozwiązanie RCPonline

W kontekście zarządzania bezpieczeństwem podczas ewakuacji, narzędzie RCPOnline oferuje funkcję listy obecności, która pozwala na śledzenie faktycznego stanu obecności pracowników w danym budynku.

Oto przykład, jak narzędzie to może znaleźć zastosowanie:

W przypadku ewakuacji, lista obecności w RCPOnline pozwala na szybkie sprawdzenie, które osoby zarejestrowały się w pracy i faktycznie są obecne w budynku w momencie zagrożenia. Przykładowo, jeśli w grafiku obecności zarejestrowano 20 pracowników, ale tylko 18 osób jest obecnych w budynku podczas ewakuacji, istnieje potrzeba podjęcia dodatkowych działań w celu znalezienia dwóch osób, które mogą znajdować się w niebezpieczeństwie lub nieświadomie opuściły budynek. Dzięki RCPOnline, odpowiedzialne osoby mają dostęp do aktualnych danych i mogą podjąć natychmiastowe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

Wnioskiem jest, że skuteczna ewakuacja z budynku wymaga przestrzegania procedur i zasad, a także wykorzystania odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie bezpieczeństwem. RCPOnline, dzięki funkcji listy obecności, może znacząco ułatwić proces ewakuacji poprzez sprawdzanie faktycznego stanu obecności pracowników. Wszystkie te elementy są kluczowe dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas sytuacji awaryjnych.