Sandra Nowak Sandra Nowak • 27 lipiec 2023 • Przeczytasz w około 5 min •

Reskilling i upskilling: Klucz do sukcesu na współczesnym rynku pracy.

RCPonline - efekt wizualny

"Uczenie się jest jedynym źródłem stałej przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym świecie." - Peter Drucker

Wraz z postępem technologicznym i ewolucją gospodarki, kwalifikacje zawodowe, które kiedyś gwarantowały stabilność zatrudnienia, mogą obecnie stać się niewystarczające. W odpowiedzi na te zmiany, przedsiębiorstwa i pracownicy muszą podjąć innowacyjne podejście do nauki i rozwoju zawodowego. Tutaj właśnie na scenę wchodzą upskilling i reskilling.

Upskilling

to proces doskonalenia umiejętności pracowników, którzy już posiadają pewne kompetencje zawodowe, w celu podniesienia ich poziomu w danych dziedzinach lub umożliwienia zdobycia nowych umiejętności potrzebnych do wykonywania bardziej zaawansowanych lub specjalistycznych zadań.

 W przeciwieństwie do reskillingu, który skupia się na przekształcaniu umiejętności pracowników w związku z konkretnymi zmianami w wymaganiach zawodowych lub technologicznych, upskilling ma na celu dalszy rozwój i wzbogacenie obecnych kompetencji. Jest to kluczowy element w kształtowaniu wysoko wykwalifikowanej i elastycznej siły roboczej, zdolnej sprostać nowym wyzwaniom i wykorzystać szanse na rynku pracy.

 Proces upskillingu może być realizowany za pomocą różnych metod, takich jak szkolenia, kursy, praktyki zawodowe, programy rozwoju, mentoring czy e-learning. Firmy inwestują w upskilling swojego personelu, aby utrzymać konkurencyjność, zwiększyć efektywność działania i wykorzystać pełny potencjał swoich pracowników.

 W dobie szybkiego tempa zmian technologicznych i rosnących wymagań zawodowych, upskilling jest niezbędnym narzędziem dla pracowników, aby kontynuować rozwój kariery i pozostać atrakcyjnymi na rynku pracy. Jest to również kluczowy element strategii rozwoju zasobów ludzkich dla firm, które chcą przyciągać, zatrzymywać i rozwijać utalentowanych pracowników.

Reskilling

to proces kształcenia i szkolenia pracowników, którzy posiadają już określone umiejętności zawodowe, w celu wyposażenia ich w nowe lub aktualizowane umiejętności potrzebne do wykonywania innych rodzajów pracy lub zadań. Jest to odpowiedź na szybkie zmiany na rynku pracy, spowodowane postępem technologicznym, automatyzacją i ewolucją wymagań zawodowych.

 Głównym celem reskillingu jest dostosowanie kompetencji pracowników do nowych warunków, które wynikają z rozwoju technologicznego, zmiany zapotrzebowania na rynku lub transformacji wewnętrznych procesów organizacji. Poprzez reskilling, pracownicy są w stanie zaadaptować się do nowych wyzwań zawodowych, unikając jednocześnie wykluczenia z rynku pracy z powodu przestarzałych umiejętności.

Reskilling może odbywać się na różne sposoby, w tym poprzez organizowanie specjalnych szkoleń, kursów, warsztatów, e-learningu czy praktyki zawodowe. Firmy inwestują w reskilling swojej kadry, aby zwiększyć elastyczność i wydajność zespołów oraz utrzymać konkurencyjność w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Jakie są trendy związane z upskillingiem i reskillingiem?

Cyfryzacja i automatyzacja:

W miarę jak technologie cyfrowe i automatyzacja zyskują na znaczeniu, istnieje rosnące zapotrzebowanie na pracowników z nowymi umiejętnościami cyfrowymi. Firmy starają się reskillować swoją obecną kadrę w dziedzinie technologii, aby móc wykorzystać potencjał nowoczesnych narzędzi i systemów.

Rozwój sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego:

AI ma duży wpływ na różne dziedziny, a firmy potrzebują specjalistów, którzy potrafią pracować z tą technologią. Wprowadzenie AI do różnych procesów biznesowych wymaga upskillingu zespołów pracowniczych.

Miękkie umiejętności:

Umiejętności miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne, kreatywność, przywództwo i zdolność do pracy zespołowej, stają się równie ważne jak umiejętności techniczne. Firmy coraz bardziej doceniają znaczenie tych umiejętności i inwestują w ich rozwijanie u swojego personelu.

 Mobilność pracowników:

W miarę jak rynek pracy staje się bardziej globalny, firmy starają się zachęcać pracowników do mobilności międzynarodowej. To oznacza, że ​​pracownicy muszą być przygotowani na wyzwania związane z dostosowaniem się do nowych kultur i wymagań rynkowych.

Wzrost e-learningu i kształcenia zdalnego:

Wprowadzenie technologii zdalnego nauczania umożliwia pracownikom elastyczne podejście do zdobywania nowych umiejętności. E-learning staje się popularnym narzędziem do upskillingu i reskillingu.

Jakie wyzwania stoją przed firmami w związku z upskillingiem i reskillingiem?

Tempo zmian:

Technologiczne postępy i zmiany na rynku pracy zachodzą bardzo szybko, co sprawia, że ​​firmom trudno nadążyć za nowymi wymaganiami. Muszą podejmować szybkie decyzje dotyczące reskillingu i upskillingu, aby być konkurencyjnymi.

Koszty i czas:

Reskilling i upskilling pracowników mogą wiązać się z wysokimi kosztami, zarówno pod względem szkoleń, jak i utraty czasu produkcyjnego. Firmy muszą znaleźć odpowiednie środki i sposoby na minimalizację tych wyzwań.

Brak odpowiednich ekspertów:

W niektórych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja czy analiza danych, może być trudno znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych ekspertów. Firmy muszą konkurować na rynku pracy, aby przyciągnąć i zatrzymać takie talenty.

Dopasowanie do strategii biznesowej:

Proces reskillingu i upskillingu musi być dobrze zintegrowany z celami i strategią biznesową firmy. W przeciwnym razie inwestycje w rozwijanie pracowników mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

 Wykluczenie cyfrowe:

Istnieje ryzyko, że wprowadzenie technologii i nowych umiejętności może doprowadzić do wykluczenia cyfrowego wśród pracowników, którzy nie są w stanie dostosować się do tych zmian. Firmy muszą znaleźć odpowiednie rozwiązania, aby zapewnić równy dostęp do szkoleń i wsparcia.

Korzyści dla pracownika i firmy:

Dla pracowników:

Rozwój kariery: Reskilling i upskilling pozwalają pracownikom na rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji, co może przyczynić się do awansu zawodowego i lepszych perspektyw płacowych.

Elastyczność na rynku pracy: Posiadanie nowych lub zaktualizowanych umiejętności pozwala pracownikom dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy i zwiększyć swoje szanse na znalezienie nowej pracy w razie potrzeby.

 Satysfakcja zawodowa: Wzrost kompetencji i zdolności może wpłynąć na poczucie satysfakcji i sukcesu zawodowego, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zaangażowanie w pracę.

 Dla firm:

Konkurencyjność: Firma, która inwestuje w reskilling i upskilling swojego personelu, może zyskać przewagę konkurencyjną, mając bardziej wykwalifikowaną i elastyczną siłę roboczą.

Efektywność działania: Pracownicy z odpowiednimi umiejętnościami są bardziej wydajni i skuteczni w wykonywaniu swoich zadań, co może przyczynić się do wzrostu produktywności firmy.

Retencja pracowników: Inwestowanie w rozwój pracowników pokazuje, że firma troszczy się o ich rozwój zawodowy. To może przyczynić się do większej lojalności pracowników i zmniejszenia rotacji kadry.

Przystosowanie do zmian: Reskilling i upskilling pozwalają firmie dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, co jest kluczowe w erze szybkiego tempa innowacji.

W dobie cyfryzacji, automatyzacji i postępu technologicznego, reskilling i upskilling stają się niezbędne dla zwiększenia adaptacyjności firm i pracowników. To kluczowe narzędzia, które umożliwiają utrzymanie konkurencyjności i efektywności w dynamicznym środowisku biznesowym.

Obie strategie są nieodłącznymi elementami adaptacji do współczesnego rynku pracy. Pracownicy, którzy uczestniczą w reskillingu i upskillingu, mają szanse na rozwój kariery, elastyczność na rynku pracy i większą satysfakcję zawodową. Dla firm, inwestycje w rozwijanie swojej kadry przekładają się na konkurencyjność, wydajność działania i retencję utalentowanych pracowników.

Ostatecznie, wartością wprowadzenia reskillingu i upskillingu na rynek pracy jest podniesienie jakości pracowników, ich zdolności do przystosowania się do zmian oraz wykorzystania pełnego potencjału nowych technologii i trendów, co prowadzi do sukcesu zarówno dla jednostki, jak i organizacji.