Sandra Nowak Sandra Nowak • 21 wrzesień 2023 • Przeczytasz w około 9 min •

Przerywany system czasu pracy: alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań.

RCPonline - efekt wizualny

Czas pracy - jeden z najważniejszych aspektów życia zawodowego. Dla pracowników oznacza on wynagrodzenie i rozwijanie kariery, a dla pracodawców efektywność i osiąganie celów biznesowych.

Dzisiaj chciałabym skupić uwagę na przerywanym systemie czasu pracy, który może być zarówno źródłem kontrowersji, jak i cennym narzędziem dla zarządzania pracą w różnych branżach.

Wraz z postępem technologii, zmieniającymi się rynkami i wzrastającymi oczekiwaniami pracowników, konieczność dostosowywania systemu czasu pracy do nowych realiów staje się coraz bardziej paląca. Przerywany system czasu pracy, choć nie jest nowym pomysłem, zyskuje na popularności jako alternatywa dla tradycyjnych, stałych grafików pracy.

Czym właściwie jest przerywany system czasu pracy? Jakie są jego zalety i ograniczenia? Jakie branże mogą korzystać z tego rodzaju organizacji czasu pracy?

Definicja przerywanego systemu czasu pracy:

Przerywany czas pracy to specyficzny system czasu pracy, w którym wprowadza się określony rozkład czasu pracy, który zakłada obecność przerwy w trakcie dnia pracy. Ta przerwa nie jest wliczana do czasu pracy i może trwać maksymalnie pięć godzin w ciągu dnia. Przerywany system czasu pracy regulowany jest przepisami prawa pracy, głównie z art. 139 Kodeksu pracy.

Warunki wprowadzenia przerywanego systemu czasu pracy:

Wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy wymaga spełnienia określonych warunków i procedur. Oto główne warunki, które należy uwzględnić przy wprowadzaniu tego systemu:

Uzasadnienie rodzajem pracy lub jej organizacją:

Przerywany system czasu pracy może być stosowany, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Oznacza to, że pracodawca musi wykazać, że istnieją okoliczności, które sprawiają, że ten system jest odpowiedni dla danej grupy pracowników lub rodzaju działalności. Przykładem uzasadnienia może być praca ekspedientów, kelnerów, pracowników obsługi hoteli czy sprzątaczy.

Rozkład pracy ustalony z góry:

System przerywanej pracy wymaga, aby rozkład pracy był z góry ustalony. To oznacza, że pracodawca musi przedstawić plan pracy, który uwzględnia przerwę w ciągu doby i określa, jakie są godziny pracy pracowników.

Jedna przerwa w ciągu doby nie dłuższa niż 5 godzin:

W przerywanym systemie czasu pracy stosuje się jedną przerwę w ciągu doby, która nie może przekraczać 5 godzin. Długość tej przerwy może być różna w poszczególnych dniach pracy, ale nie może przekroczyć 5 godzin.

Wynagrodzenie za czas przerwy:

Pracownikom w przerywanym systemie czasu pracy przysługuje wynagrodzenie za czas przerwy w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Wynagrodzenie to jest ustalane na podstawie osobistego zaszeregowania pracownika i określonej stawki godzinowej lub miesięcznej.

Zgoda pracowników:

Pracownicy, którzy mają być objęci przerywanym systemem czasu pracy, muszą wyrazić na to swoją zgodę. To oznacza, że pracodawca nie może narzucić tego systemu pracownikom bez ich zgody. Jednak w niektórych przypadkach, np. w przypadku pracowników w ciąży lub wychowujących dzieci do 8 roku życia, ich zgoda może być konieczna zgodnie z przepisami prawa pracy.

Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Pracodawca musi zapewnić, że wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy nie narusza bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. To oznacza, że praca w takim systemie nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia ani życia pracowników.

Wprowadzenie w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z pracownikami:

Przerywany system czasu pracy można wprowadzić w organizacji w ramach układu zbiorowego pracy lub po uzgodnieniach z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W niektórych przypadkach może to być również przedmiotem porozumienia z zakładową organizacją związkową.

Odpoczynek dobowy i tygodniowy w przerywanym systemie czasu pracy:

Pracownicy objęci przerywanym systemem czasu pracy muszą nadal mieć zapewniony wymagany odpoczynek dobowy i tygodniowy. Odpoczynek dobowy musi wynosić co najmniej 11 godzin, a odpoczynek tygodniowy 35 godzin, w tym co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Nadgodziny w przerywanym systemie czasu pracy:

Nadgodziny w przerywanym systemie czasu pracy wystąpią, jeśli pracownik przepracuje więcej niż 8 godzin w ciągu jednej doby pracowniczej. Suma godzin pracy przed i po przerwie jest brana pod uwagę przy obliczaniu nadgodzin. Pracodawca jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za nadgodziny.

Elastyczna organizacja czasu pracy dla rodziców:

Pracownicy wychowujący dzieci do ukończenia przez nie 8 roku życia mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy, w tym przerywany system czasu pracy. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić taki wniosek.

Dla kogo taki system pracy?

Przerywany system czasu pracy może być uzasadniony w różnych rodzajach pracy i branżach, gdzie istnieje potrzeba dostosowania czasu pracy do zmieniających się warunków lub okresowych szczytów zapotrzebowania na pracę. Oto kilka przykładów firm i zawodów, w których przerywany system czasu pracy może być stosowany:

Hotelarstwo i gastronomia:

Restauracje, hotele oraz bary często korzystają z przerywanego systemu czasu pracy, zwłaszcza w miastach turystycznych. Kelnerzy, kucharze, recepcjoniści i personel sprzątający mogą pracować w różnych zmianach, dostosowując się do ruchu turystycznego i godzin obiadokolacji.

Sklepy:

Sklepy spożywcze, centra handlowe i inne punkty sprzedaży często stosują przerywane systemy czasu pracy, szczególnie w okresach przedświątecznych lub promocji. Pracownicy obsługi sklepu mogą pracować na różnych zmianach, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na zakupy.

Służba zdrowia:

Szpitale, kliniki i przychodnie muszą zapewnić opiekę medyczną przez całą dobę. Lekarze, pielęgniarki i personel medyczny często pracują w przerywanych systemach czasu pracy, aby zapewnić ciągłą opiekę pacjentom.

Transport:

Branża transportowa, w tym linie lotnicze i firmy transportowe, musi obsługiwać podróżnych o różnych porach dnia i nocy. Lotniskowe obsługi naziemne, piloci, stewardesy i kierowcy ciężarówek mogą pracować w przerywanych systemach czasu pracy.

Produkcja:

Niektóre fabryki i zakłady produkcyjne pracują w systemach przerywanych, aby dostosować produkcję do zapotrzebowania rynku. Pracownicy na liniach produkcyjnych mogą pracować na różnych zmianach, by utrzymać proces produkcyjny w ruchu.

Sprzątanie:

Jak wspomniano w tekście, osoby odpowiedzialne za sprzątanie biur, obiektów użyteczności publicznej czy przestrzeni handlowych często pracują w systemach przerywanych. To pozwala na efektywne wykonywanie prac porządkowych po godzinach pracy innych firm.

Praca na budowie:

Na budowach, szczególnie przy dużych projektach, różne zespoły i specjaliści mogą pracować na zmiany, aby osiągnąć postęp prac w określonym harmonogramie.

Te przykłady pokazują, że przerywany system czasu pracy może być zastosowany w różnych branżach i zawodach, w których istnieje potrzeba zapewnienia ciągłości działalności lub dostosowania się do zmiennych warunków pracy. Wprowadzenie takiego systemu może być korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników, o ile jest zgodne z przepisami prawa pracy.

Ograniczenia w zastosowaniu:

Ograniczenia w stosowaniu przerywanego systemu czasu pracy są określone przepisami prawa pracy i mają na celu ochronę pracowników oraz zapewnienie im odpowiedniego odpoczynku. Oto przykłady ograniczeń w stosowaniu przerywanego systemu czasu pracy:

Nie można łączyć z innymi systemami czasu pracy:

Przerywany system czasu pracy nie może być stosowany jednocześnie z innymi specjalnymi systemami czasu pracy, takimi jak równoważny czas pracy, skrócony tydzień pracy czy praca weekendowa. Jest to ograniczenie, aby uniknąć nadmiernej zmienności i obciążenia pracownika.

Wymóg zapewnienia odpoczynku:

Pracownikom objętym przerywanym systemem czasu pracy nadal musi być zapewniony wymagany odpoczynek. To oznacza, że mimo przerw w pracy, pracownicy muszą mieć odpowiedni nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy. Nieprzerwany odpoczynek dobowy wynosi co najmniej 11 godzin, a odpoczynek tygodniowy 35 godzin.

Ograniczenie długości przerwy:

Długość przerwy w pracy w przerywanym systemie czasu pracy nie może przekroczyć 5 godzin w ciągu jednego dnia pracy. To ograniczenie ma na celu zapobieżenie nadmiernie długim okresom pracy bez odpoczynku.

Wymóg zapłaty za czas przerwy:

Chociaż przerwa w przerywanym systemie czasu pracy nie jest wliczana do czasu pracy, pracownikom przysługuje prawo do wynagrodzenia za ten czas. Wynagrodzenie za przerwę wynosi zazwyczaj połowę wynagrodzenia, które przysługiwałoby pracownikowi za czas pracy.

Zgoda pracowników:

Pracownicy, którzy mają być objęci przerywanym systemem czasu pracy, muszą wyrazić na to zgodę. W niektórych przypadkach, np. gdy pracownik jest w ciąży lub wychowuje dziecko do 8 roku życia, jego zgoda może być konieczna zgodnie z przepisami prawa pracy.

Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa:

Pracodawca musi zadbać o przestrzeganie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie w przypadku pracy w nocnych zmianach lub po długich przerwach.

Wprowadzenie w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu z pracownikami:

Przerywany system czasu pracy może być wprowadzony tylko wtedy, gdy istnieje układ zbiorowy pracy lub porozumienie z pracownikami, które to reguluje. To ograniczenie ma na celu zachowanie uczciwych warunków pracy i konsultacje z pracownikami.

Te ograniczenia są istotne, aby zapewnić uczciwe i bezpieczne warunki pracy dla pracowników objętych przerywanym systemem czasu pracy oraz zgodność z przepisami prawa pracy.

Podstawy prawne:

Oto podstawowe przepisy prawne dotyczące przerywanego systemu czasu pracy w Polsce:

 Kodeks pracy (K.P.):

 Art. 139 Kodeksu pracy: Przerywany system czasu pracy może być wprowadzony, jeżeli spełnione zostaną określone warunki, takie jak ustalony rozkład pracy i jedna przerwa w ciągu doby nie dłuższa niż 5 godzin, która nie jest wliczana do czasu pracy.

Przerwy w czasie pracy:

 Art. 134 Kodeksu pracy: Określa prawa pracowników do przerw w pracy w zależności od długości dobowego wymiaru czasu pracy.

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy (od 23 kwietnia 2023 roku), jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut

jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.

Należy pamiętać, że wszystkim pracownikom pracującym w wymiarze dobowym co najmniej przez 6 godzin przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy niezależnie od systemu czasu pracy w jakim pracują. Czas tej przerwy wlicza się do czasu pracy. Pracodawca może wydłużyć czas trwania tej przerwy, mając na względzie, że wlicza się ją do czasu pracy i wynagradza jak za czas przepracowany.

Art. 135-138 Kodeksu pracy: Reguluje przerwy w pracy w systemie pracy w ruchu ciągłym, systemie skróconego tygodnia pracy, systemie pracy weekendowej i innych specyficznych systemach czasu pracy.

Porozumienie zbiorowe pracy:

Wprowadzenie przerywanego systemu czasu pracy może być uzgadniane w porozumieniach zbiorowych pracy między pracodawcą a przedstawicielami pracowników lub organizacją związkową.

Przepisy wewnętrzne zakładu pracy:

Pracodawca może również regulować kwestie związane z przerwami w pracy i systemem czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące czasu pracy i przerw w pracy mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy i konsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. kadr i płac, aby upewnić się, że system czasu pracy w firmie jest zgodny z obowiązującym prawem.

-----

Warto  zauważyć, że w miarę jak technologia i rynek pracy ewoluują, tak samo ewoluują i strategie zarządzania czasem pracy. Przerywany system czasu pracy to jedno z narzędzi, które może pomóc firmom sprostać nowym wyzwaniom. Nie jest on rozwiązaniem uniwersalnym i ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim nie może być łączony z innymi specjalnymi systemami czasu pracy, a pracownicy muszą mieć zagwarantowany wymagany odpoczynek. Wprowadzenie tego rodzaju organizacji czasu pracy wymaga również zgody pracowników i często regulacji w układzie zbiorowym pracy.

Nie zapominajmy również, że przerywany system czasu pracy wymaga odpowiedniego planowania i zarządzania. Pracodawcy muszą zadbać o to, aby przerwy były odpowiednio długie i nie obciążały pracowników, a jednocześnie były zgodne z przepisami prawa pracy.

Dla pracowników to szansa na większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz na dostosowanie pracy do swoich indywidualnych potrzeb.