Sandra Nowak Sandra Nowak • 14 listopad 2023 • Przeczytasz w około 5 min •

Prawo do Odpoczynku? Urlop na Żądanie w Polskim Kodeksie Pracy.

RCPonline - efekt wizualny

Art. 1672.  [Urlop na żądanie] Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

W Polskim Kodeksie Pracy istnieje możliwość skorzystania z tzw. urlopu "na żądanie", co stanowi elastyczne rozwiązanie przewidziane dla pracowników w różnych sytuacjach życiowych. Wielu pracownikom zdaje się jednak, że korzystanie z tego rodzaju urlopu jest ich niezaprzeczalnym prawem, które mogą wykorzystać bez konieczności uzyskiwania zgody pracodawcy. Niemniej jednak, rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej, co potwierdzają precedensy sądowe.

Warto zauważyć, że choć istnieje prawo do urlopu na żądanie, procedura jego korzystania nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Wielokrotnie praktyka orzecznicza ukazuje, że konieczne jest rozważne podejście do korzystania z tego przywileju. Chociaż pracownicy są świadomi istnienia tego prawa, należy pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z urlopu na żądanie wymaga pewnych zasad i zrozumienia, że nie zawsze jest to absolutne uprawnienie, które można wykorzystać w dowolnym momencie.

Zgoda na Urlop na Żądanie: Czego Należy Oczekiwać?

 

Oto, jak wygląda proces korzystania z urlopu na żądanie oraz co warto wiedzieć na ten temat.

Krok 1: Wniosek o Udzielenie Urlopu na Żądanie

Urlop na żądanie to specjalna forma urlopu wypoczynkowego, która daje pracownikowi możliwość skorzystania z 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Jednakże, mimo powszechnej opinii, że to niezbędne uprawnienie, korzystanie z niego wymaga kilku kluczowych kroków. Pracownik może zgłosić swoją prośbę w dowolny sposób - pisemnie, telefonicznie czy drogą mailową. Warto jednak pamiętać, że wniosek ten powinien być złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia planowanego urlopu.

Co mówi prawo i orzecznictwo?

Prawo nie precyzuje jednoznacznie, w jakiej formie pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na żądanie. Może to być pismo, rozmowa telefoniczna, e-mail - ważne jest, aby pracownik wyraził swoje życzenie. Niemniej jednak, istnieją przypadki, gdzie orzecznictwo wskazuje na konieczność złożenia wniosku najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, według obowiązującego rozkładu czasu pracy.

Zaskakujące może być również to, że regulamin pracy lub praktyka zakładowa pracodawcy mogą określać odmienny czas na zgłoszenie wniosku. Pamiętajmy, że niewykorzystany urlop na żądanie w danym roku nie przechodzi na kolejny, stając się standardowym zaległym urlopem wypoczynkowym.

 

Krok 2: Rozpatrzenie Wniosku przez Pracodawcę

Pracodawca, zgodnie z zasadą, zobowiązany jest do udzielenia urlopu na żądanie. Pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji ani w jakikolwiek sposób tłumaczyć swoich prywatnych spraw. Mimo to, do czasu formalnego udzielenia urlopu przez pracodawcę, pracownik nie powinien rozpoczynać urlopu. Istnieją sytuacje, w których pracodawca może odmówić zgody, na przykład w przypadku ważnej sytuacji zagrażającej dobru firmy.

Zamykając ten etap, warto podkreślić, że urlop na żądanie to nie tylko prawo, ale i obowiązek pracodawcy w większości sytuacji. Niemniej jednak, zanim pracownik spakuje walizki, warto zrozumieć, że istnieją okoliczności, w których pracodawca może odmówić zgody. Dlatego też, korzystając z tego przywileju, warto być świadomym swoich praw i obowiązków, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień czy konfliktów w miejscu pracy.


W kontekście urlopu na żądanie istnieje kluczowa zasada: pracodawca zazwyczaj jest zobowiązany do udzielenia go pracownikowi, który się o niego ubiega. Co więcej, pracownik nie musi wyjaśniać swoich powodów - to jego prawo decydować o skorzystaniu z tego rodzaju urlopu. Niemniej jednak, zanim pracownik spakuje walizki, warto zrozumieć, że formalna zgoda pracodawcy jest niezbędna.

 

Dlaczego tak ważne jest uzyskanie zgody pracodawcy?

 

Istnieją sytuacje, w których pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Warto być świadomym tych okoliczności, zanim zdecydujemy się np. na spontaniczny wyjazd.

Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie pracownikowi w określonych sytuacjach, zgodnie z przepisami prawa pracy. Poniżej przedstawiam kilka sytuacji, w których pracodawca może podjąć decyzję o odmowie urlopu na żądanie:

Zagrożenie dla dobra lub mienia pracodawcy: Jeśli pracodawca uzna, że udzielenie urlopu na żądanie w danym momencie może zagrażać dobru lub mieniu firmy, może odmówić zgody. Na przykład, jeśli pracownik jest kluczowym elementem obsady w okresie ważnych wydarzeń dla firmy.

Naruszenie ustalonego porządku pracy: Jeżeli pracownik występuje o urlop na żądanie, a następnie opuszcza miejsce pracy bez uzyskania zgody pracodawcy, może to być traktowane jako naruszenie obowiązującego porządku pracy. W takim przypadku pracodawca ma prawo odmówić urlopu.

Ważne sytuacje wymagające obecności pracownika: Jeśli w danym okresie są planowane ważne wydarzenia czy projekty, a obecność pracownika jest kluczowa dla ich powodzenia, pracodawca może odmówić urlopu na żądanie.

Nieprzewidziane obciążenie pracą: Jeśli udzielenie urlopu na żądanie w danym terminie doprowadziłoby do nadmiernego obciążenia pracy dla innych pracowników lub byłoby trudne do zorganizowania z perspektywy pracodawcy, ten może odmówić zgody.

Brak złożenia wniosku w odpowiednim terminie: Chociaż Kodeks Pracy nie określa ściśle terminu na złożenie wniosku o urlop na żądanie, pracodawca może uznać, że wniosek został złożony zbyt późno w kontekście konieczności zorganizowania pracy.

Warto podkreślić, że decyzja o odmowie udzielenia urlopu na żądanie powinna być uzasadniona i oparta na obiektywnych kryteriach. Jeśli pracownik uzna, że odmowa jest nieuzasadniona, może skorzystać z prawa do odwołania się od tej decyzji.

Podsumowując:

Choć prawo do urlopu na żądanie istnieje, warto pamiętać, że zgoda pracodawcy jest kluczowym elementem tego procesu. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, kiedy dobro firmy jest zagrożone, lub gdy pracownik podejmuje działania naruszające ustalone zasady, pracodawca ma prawo odmówić udzielenia tego rodzaju urlopu. Dlatego też, przed zaplanowaniem spontanicznego urlopu na żądanie, warto zawsze uzyskać zgodę pracodawcy, aby uniknąć ewentualnych komplikacji i konfliktów.