Weronika Skurpel Weronika Skurpel • 23 maj 2022 • Przeczytasz w około 3 min •

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

RCPonline - efekt wizualny

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce.

Kto może legalnie pracować w Polsce

W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który:

 • Przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy lub
 • Przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Obywatel Ukrainy może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Małżonek obywatela Ukrainy, który nie ma obywatelstwa ukraińskiego, o ile przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przebywa legalnie w Polsce i w związku z tym przysługuje mu prawo do legalnego zatrudnienia na podstawie zgłoszenia złożonego przez pracodawcę.

Jakie obowiązki ma pracodawca

Wszystkie obowiązki związane z zatrudnieniem tak jak zazwyczaj, czyli:

 • Wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa.
 • Musisz zawrzeć z obywatelem Ukrainy umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu.
 • Zanim podpiszesz umowę z cudzoziemcem, przedstaw mu tłumaczenie umowy na język dla niego zrozumiały.
 • Zgłoś pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu Ukraińca - dane

Pracodawca w powiadomieniu o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy musi przekazać informacje o:

 • Podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy,
 • Nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
 • Adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 • Numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,
 • Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
 • Symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 • Dane osobowe obywatela Ukrainy:
 • Imię (imiona) i nazwisko,
 • Datę urodzenia,
 • Płeć,
 • Obywatelstwo,
 • Rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
 • Numer PESEL - o ile został nadany;
 • Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,
 • Stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
 • Miejsce wykonywanej pracy. 

Rejestracja obywatela Ukrainy jako bezrobotnego 

Obywatel Ukrainy ma taką możliwość - może się zarejestrować oraz zostać uznany za osobę bezrobotną lub poszukującą pracy. Do obywateli Ukrainy nie jest stosowane kryterium wieku - 60 lat w przypadku kobiet i 65 - mężczyzn. Oznacza to, że również osoby starsze będą mogły się rejestrować.

Jeśli już wcześniej zatrudniałeś lub zatrudniasz obywatela Ukrainy, to nie musisz w żaden sposób potwierdzać legalności jego pracy. Jeśli ten pracownik będzie chciał zmienić pracodawcę, nie potrzebuje ani zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Podsumowanie

Wiele branż od dłuższego czasu boryka się z problemem braku pracowników. Stąd też coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców możliwością zatrudnienia pracowników pochodzenia ukraińskiego. Z roku na rok polskie firmy rekrutują coraz większą ilość i zatrudniają pracowników z Ukrainy. Z pewnością wykonywanie pracy zgodnie z prawem jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia Ukraińca jak i podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy.

W naszym panelu RCPonline można rozliczać czas pracy obywatela Ukrainy jak i każdego innego kraju. Jak widać zatrudnienie obywatela Ukrainy nie jest wcale trudne. Co więcej tak naprawdę w dużym stopniu wygląda tak jak zatrudnienie Polaka.