Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pomocą serwisu rcponline.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin określa zasady świadczenie usług za pomocą serwisu rcponline.pl w Internecie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Operatorze – rozumie się przez to Dariusza Mitkę i Pawła Sadzkiego prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej WEBTRONIC Dariusz Mitka, Paweł Sadzki s.c. z siedzibą na ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno, NIP 6972276000, REGON 301415716;
Serwisie – rozumie się przez to serwis internetowy rcponline.pl działający pod adresem internetowym http://rcponline.pl prowadzony przez Operatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację warunków Umowy uzyskała dostęp do usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Operatora; osobę prawną oraz jednostkę organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystające z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu;
Login – rozumie się przez to indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie;
Hasło – rozumie się przez to wybrany przez Użytkownika ciąg co najmniej 5 znaków, umożliwiających mu zalogowanie się do Serwisu przez Użytkownika;
Konto – rozumie się przez to zbiór zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi w ramach Serwisu w związku z wykupionym przez niego Pakietem Usług;
Rejestracja – rozumie się przez to jednorazową czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do Panelu;
Panel – rozumie się przez to część Serwisu znajdującą się pod adresem https://panel.rcponline.pl, dostępna dla Użytkowników po zalogowaniu się, przez którą można korzystać z usług Serwisu, zmieniać ustawienia usług oraz edytować ustawienia i dane Konta;
Pakiet Usług (Pakiet) – rozumie się przez to zestaw wybranych Usług oferowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu;
Cennik – rozumie się przez to informacja o cenach Pakietów, wynajmu Sprzętu, dostępna pod adresem: http://rcponline.pl/cennik;
Okres rozliczeniowy– rozumie się przez to okres w jakim Użytkownik uiszcza Opłatę Abonamentową;
Opłata abonamentowa (abonament) – rozumie się przez to miesięczny koszt dostępu do Pakietu Usług świadczonych przez Operatora w wysokości określonej w Cenniku;
Okres Wypowiedzenia - rozumie się przez to czas jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do jej rozwiązania;
Rejestracja – rozumie się przez to jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu, umożliwiająca dostęp do Panelu;
Panel – rozumie się przez to podstronę Serwisu znajdująca się pod adresem http://rcponline.pl/panel, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu, na której Użytkownik może korzystać usług Serwisu, zmieniać ustawienia Usług oraz edytować dane Konta;
3. Użytkownik jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. Operator zatrzega, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
4. Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze śkorzystaniem przez Niego z Pakietu Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu ustawień Konta.

II. Warunki świadczenia usług

1. Operator świadczy usługę użytkownikowi na podstawie niniejszego regulaminu
2. Świadczenie usług następuje w formie elektronicznej, wymaga rejestracji w Serwisie www.panel.rcponline.pl oraz podania następujących danych :
a) imienia i nazwiska Użytkownika;
b) numeru telefonu kontaktowego;
c) pełnej nazwy firmy, która będzie widniała na fakturze;
d) adresu siedziby;
e) NIP-u;
2. Usługi w serwisie rcponline.pl świadczone są od dnia aktywacji konta przez okres wskazany przez Użytkownika w systemie płatności.
3. W celu aktywacji konta użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zapoznania się, akceptacji niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
4. Po aktywacji konta użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu, może dodawać pracowników poprzez wypełnienia formularza zawierającego Imię, nazwisko oraz adres email pracownika. Podanie danych pracowników przez użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją polityki prywatności oraz regulaminu świadczenia usług.
5. Okres rozliczeniowy zostanie określony na pełen miesiąc kalendarzowy począwszy od dnia aktywacji konta.
6. Użytkownik może w trakcie okresu rozliczeniowego zmienić wysokość pakietu usług, opłaty będą naliczone proporcjonalnie od dnia aktywacji nowego pakietu.
7. Faktury będą wystawiane w formie elektronicznej i dostarczane na adres e-mail podany przez użytkownika.

III. Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik powierza Operatorowi w trybie art. 28 ust. 3 RODO czynności związane z przetwarzaniem Danych osobowych przekazanych Operatorowi, w celu realizacji przez Operatora jego zobowiązań.
2. Realizowane przez Operatora czynności przetwarzania Danych osobowych będą wykonywane w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych poprzez wykonywania takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie (charakter przetwarzania).
3. Wszelkie zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika zostały określone w polityce prywatności, którą użytkownik akceptuje podczas rejestracji.

IV. Płatności

1. Użytkownik wnosi każdorazowo opłatę za okres wskazany w systemie płatności, a w przeciągu 7 dni udostępniona zostaje mu faktura VAT z tyt. korzystania z wybranego przez Użytkownika Pakietu Usług.
2. Faktura VAT wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji.
3. Nieuiszczenie opłaty może skutkować ograniczeniem lub całkowitym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta.
4. Dokonanie przez Użytkownika wpłaty skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania przelewu na rachunku bankowym Operatora.
5. Wysokość opłat jest stała.

V. Ogólne obowiązki Operatora i Użytkownika

1. Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa w celu umożliwienia korzystania przez Użytkownika z wybranego Pakietu Usług.
2. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić środki techniczne, które zminimalizują ryzyko wystąpienia błędów i problemów z rejestracją zdarzeń przez Urządzenia iezbędne do korzystania przez Użytkownika z Pakietów Usług.
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
c) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw.
5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez Niego z Pakietów Usług.
6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu.
7. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Pakietu Usług oferowanych przez Operatora, oraz wyłaczyć dostęp do systemu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
8. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
9. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
10. W przypadku przerwy technicznej trwającej ponad 24h Użytkownik ma prawo do obniżenia wysokości Opłaty Abonamentowej proporcjonalnie do ilości dni w których trwała przerwa techniczna.
11 Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Pakietu Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

VI. Szczególne uprawnienia Operatora

1. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach:
a) braku możliwości technicznych Operatora do realizacji Umowy ,
b) rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika,
c) zakończenia działalności przez Operatora.

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
2. Operator informuje, że dane dotyczące czasu pracy pracowników zgromadzone w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy, więc nie mogą być podstawą do dochodzenia praw przez pracowników oraz nie mogą być dowodem w sprawach sądowych.
3. Zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r.poz. 1219 z pozn.zm.) Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w w/w przepisach.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej info@rcponline.pl lub na adres korespondencyjny: WEBTRONIC S.C ul. Niepodległości 47, 64-100 Leszno, z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: dane firmy, adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu siedziby, adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji oraz dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Umowy nie będą przez Operatora rozpatrywane.
4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
5 Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres info@rcponline.pl.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Umową. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikające ze stosunków objętych powyższym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego akceptacji przez Użytkownika
7. Regulamin Odbiorcy obowiązuje do ostatniego dnia Okresu aktywacji Pakietu włącznie.
8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Użytkownikowi. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną przedstawione Użytkownikowi na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian.


Załącznik nr 1: Parametry techniczne.

Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
a. Procesor 1000 MHz;
b. Pamięc RAM: 512 MB;
c. Dostęp do Internetu;
d. Dowolna przeglądarka Intenetowa w aktualnej wersji;
e. Włączona obsługa JavaScript