Dni wolne za oddawanie krwi lub osocza

Rok 2021 niesie za sobą wiele zmian, zmiany te nie ominęły również kwestii oddawania krwi. Od dnia 26 stycznia 2021 roku pojawiły się nowe zapisy dotyczące honorowego dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19. Jeżeli planujesz oddawanie krwi koniecznie przeczytaj poniższy artykuł!

Dotychczasowe zasady

Oddawanie krwi – wszelkich informacji na temat zwolnienia tytułu oddawania krwi dowiemy się z § 12 rozporządzenia. Paragraf ten mówi: „Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy”.

Wprowadzone zmiany

Jednak od 26 stycznia 2021 r. zostało wprowadzone nowe rozporządzenie. Mówi ono o tym, że honorowy dawca krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, ma prawo łącznie do dwóch dni wolnych od pracy. Dotychczas dawca miał prawo tylko do jednego dnia wolnego. Po zmianach dawca może skorzystać z aż dwóch dni wolnych. Jeden z tych dni to dzień w którym oddał krew lub jej składniki oraz drugi w dniu następnym. 

Czy pracownik może się nie stawić do pracy?

§ 1. rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy to dokument, który mówi, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są:

a) zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie,

b) inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.


Formalności związane z oddaniem krwi

Zatem pracownicy, którzy decydują się na oddawanie krwi muszą odpowiednio udokumentować swoją nieobecność, aby została ona skutecznie usprawiedliwiona. Dokumentem, który jest podstawą do usprawiedliwienia absencji pracownika jest zaświadczenie wydane przez stację krwiodawstwa, które przedkłada się pracodawcy.

Stacja krwiodawstwa jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji. Decyzja dotyczy tego czy pracownik po oddaniu krwi zostanie zwolniony na cały dzień, czy na kilka godzin. Decyzja jest podejmowana na podstawie stanu zdrowia pracownika oddającego krew. Zdarzają się jednak wyjątkowe sytuacje w których stan zdrowia pracownika nie pozwala mu na oddanie krwi. W takiej sytuacji stacja krwiodawstwa wystawia zaświadczenie w którym wskazuje czas spędzony przez pracownika w tym miejscu. Na podstawie tego dokumentu absencja pracownika jest usprawiedliwiana. Zaświadczenia są niezbędne w celu ustalenia, czy pracownik zachowuje prawo do pensji za czas nieobecności.

Wynagrodzenie pracownika oddającego krew

Pracownik oddający krew zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas określony w zaświadczeniu wystawionym przez stację krwiodawstwa. W tym przypadku jest inaczej niż w przypadku urlopu wypoczynkowego. Składkę wynagrodzenia w przypadku oddania krwi wylicza się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu w którym przypada dzień oddawania krwi.

Oddanie krwi a lista obecności

Przepisy jasno mówią o zasadach zwolnienia pracownika od pracy w przypadku oddania krwi. Ważne jest, aby pracownik udowodnił fakt poddania się odpowiedniemu zabiegowi w stacji krwiodawstwa. Dzięki temu zachowa prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

Takie informacje powinny znaleźć się na liście obecności lub w grafiku. System do rejestracji czasu pracy rcponline.pl umożliwia zaplanowanie dnia „Nieobecność – oddanie krwi”. To niezwykle ważne, aby przełożony wiedział co się dzieje z jego pracownikami. Uwzględniając wszystkie zaplanowane dni przez pracowników przełożony może zaplanować pracę w firmie. Przepływ danych oraz informacji w firmie staje się dużo prostszy, kiedy pod ręką jest nowoczesny system rejestracji czasu pracy rcponline.pl. Koszt wdrożenia takiego rozwiązania jest niedrogi, jednak jego użyteczność daje o sobie znać na każdym kroku.

Teraz, kiedy już wiemy ile dni jest wolnych za oddawanie krwi lub osocza czas dowiedzieć się, równie ważnej informacji. Mianowicie – system rejestracji czasu pracy jest dostępny przez 14 dni całkiem bezpłatnie.

Skorzystaj z okresu testowego i przekonaj się jak łatwo można planować pracę w firmie!


RCPonline

RCPonline